Urlop dla poratowania zdrowia 2013

Urlop dla poratowania zdrowia, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Karta Nauczyciela), inaczej urlop zdrowotny, przysługuje nauczycielowi, który jest zatrudniony na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze godzin.

Ponadto, aby dyrektor szkoły wyraził zgodę na taki urlop, nauczyciel musi mieć przepracowane co najmniej 7 lat w danej szkole.

Do tego wymaganego czasu pracy wlicza się jednak okres czasowej niezdolności do pracy czy urlop wypoczynkowy, jeżeli okresy te nie przekraczają 6 miesięcy.

W przypadku gdy łączny okres czasowej niezdolności wydłuży się, wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres przekroczony.

W przypadku nauczyciela akademickiego występuje kilka różnic:

 1. Nauczyciel taki musi mieć przepracowane 5 lat
 2. Jednorazowo urlop taki nie może być dłuższy niż 6 miesięcy
 3. Łączny czas urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego nie może przekroczyć 2 lat.

W pozostałym zakresie jest on bardzo podobny do urlopu nauczyciela szkolnego.

Wymiar urlopu dla poratowania zdrowia 2013

Obecnie (stan na 03-04-2013), urlop zdrowotny, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, może być przyznany nauczycielowi w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 1 roku,

Jeżeli nauczycielowi starającemu się o przyznanie urlopu zdrowotnego do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mniej niż rok, to wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nie może być dłuższy, niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel ten nabędzie uprawnienia emerytalne.

Urlop zdrowotny można otrzymać kilkakrotnie, jednak:

 1. O kolejny urlop nauczyciel może się starać po upływie roku od zakończenia pierwszego urlopu.
 2. Łączny czas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nie może przekraczać 3 lat w całym okresie zatrudnienia.

Wynagrodzenie podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Podczas przyznanego urlopu nauczyciel ma prawo do pobierania co miesiąc wynagrodzenia zasadniczego, powiększonego o dodatek za przepracowane w zawodzie lata. Ma on również prawo do innych świadczeń, wliczając w to dodatki socjalne.

Należy pamiętać jednak, że aby nie utracić wymienionych wyżej praw nauczyciel nie może podjąć żadnej działalności zarobkowej, czy nawiązać innego stosunku pracy.

Powrót z urlopu zdrowotnego

Gdy nauczycielowi kończy się okres urlopu zdrowotnego, dyrektor szkoły nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem tego urlopu kieruje pracownika na badanie kontrolne, które ma wykazać brak przeciwwskazań do kontynuowaniu pracy na wybranym stanowisku.

Warto też wiedzieć, że nauczyciel nie ponosi żadnych kosztów, które są związane z orzekaniem o stanie jego zdrowia, które wymagane są do wydania opinii o konieczności bądź nie udania się na urlop dla poratowania zdrowia.

Przedłużenie urlopu dla poratowania zdrowia

Według zapisów w Karcie Nauczyciela nie ma możliwości przedłużenia takiego urlopu nawet wtedy, gdy został on przyznany jednorazowo np. na 6 miesięcy, a maksymalny jednorazowy okres może trwać do roku.

W takim przypadku przedłużenie o kolejne 6 miesięcy traktowane byłoby jako drugi urlop, co jest niezgodne z Kartą Nauczyciela, ponieważ kolejny urlop może zostać przyznany nie wcześniej jak 1 rok po zakończeniu poprzedniego.

urlop dla poratowania zdrowia

Źródło danych: http://www.mpips.gov.pl

VN:F [1.9.22_1171]
Oceń artykuł
Rating: 3.3/5 (10 votes cast)
Urlop dla poratowania zdrowia 2013, 3.3 out of 5 based on 10 ratings

Słowa kluczowe dla tego artykułu:

 • urlop dla poratowania zdrowia
 • urlop zdrowotny
 • urlop na poratowanie zdrowia
 • urlop zdrowotny 2013
 • urlop zdrowotny nauczyciela 2013
 • urlop dla poratowania zdrowia 2013
 • urlop zdrowotny dla nauczyciela 2013
 • urlop na poratowanie zdrowia 2013
 • urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli 2013
 • urlop zdrowotny dla nauczycieli 2013

Dodaj do Kciuk.pl

Dodaj komentarz